Θεσμός

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Τι εννοούμε κακοδιοίκηση;
Κακοδιοίκηση σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση. Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης, όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με το νόμο ή δε σέβεται τις αρχές περί χρηστής διοίκησης.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα υποθέσεων είναι τα παρακάτω:

 • διοικητικές παρατυπίες
 • άδικη μεταχείριση
 • αθέμιτες διακρίσεις
 • κατάχρηση εξουσίας
 • παράλειψη οφειλόμενης απάντησης
 • άρνηση παροχής πληροφοριών
 • αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Πώς ενεργεί ο Συμπαραστάτης;

Ο Συμπαραστάτης:

 • Ελέγχει την επώνυμη αναφορά
 • Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία
 • Ασκεί ήπιο έλεγχο
 • Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών
 • Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα
 • Συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου
 • Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών
 • Παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές