Νομοθετικό Πλαίσιο

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την με αριθμ. 1/2020 εγκύκλιο (ΑΠ 166/7.1.2020) στην οποία παρουσιάζονται βασικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη και εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.